Retorik – no quick fix

– en blogg om det komplicerade i att använda språk, kropp, tanke och handling

Klassrummet som muntlig arena, kapitel III

by Cecilia Olsson Jers on 24 februari, 2012

Det tredje kapitlet i min kommande lärobok för blivande och verksamma svensklärare, svenska som andraspråkslärare och retoriklärare heter Respons och responssituationen. I många undersökningar lyfts responsen fram som det moment som är mest lärande, oavsett om det är muntlig eller skriftlig framställning som är föremål för responsen.

I undervisning i muntlig framställning måste responsens idé vara närvarande i samtal mellan elever och lärare om vad responsen ska innehålla och hur den kan framföras på bästa möjliga sätt. Responsens idé är att både bekräfta det som gestaltas med hjälp av språket i framställningen och blicka framåt mot nya syften och mål.

Elever investerar språk, kropp, tanke och handling i muntlig framställning, vilket kan göra responssituationen till en känslig situation för både lärare och elev. Det handlar ju om att tala om det ethos eleven byggt och etablerat; att i responsen bekräfta elevens ethos och att utmana ett fortsatt byggande och etablerande.

Kapitlet inleds med en snabb presentation på hur synen på respons förändrats under den egentligen korta historia som svensk skola har, sett ur ett utbildningspolitiskt perspektiv. Därefter har jag ambitionen att visa på olika sätt att tänka kring responsens idé. De teoretiska tankemodeller som presenteras och problematiseras är formulerade utifrån undersökningar som är gjorda i autentiska klassrum. Kapitlet i min bok avslutas med vilka fallgropar som kan finnas när respons ges.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *